Fundats

fundats

FUNDATS FOR N.F.S. GRUNDTVIGS FOND

Den 8. september 1983 er det 200 år siden, at N.F.S. Grundtvig blev født. I den anledning begyndte en række foreninger, institutioner m.v. i året 1978 at overveje, hvorledes man kan markere begivenheden. Et repræsentantskab for grundtvigsk kirke- og folkeliv samt andre interesserede private og offentlige institutioner mødtes i Vartov d. 26/10-1979. På et af de følgende møder opstod tanken om at oprette et N.F.S. GRUNDTVIGS FOND.
Fondet er oprettet d. 4/12-1981.

§ 1. Fondets hjemsted og navn
Fondets navn er N.F.S.GRUNDTVIGS FOND. Fondets hjemsted er København.

§ 2. Fondets formål
Fondet har til formål at udbrede kendskab til N.F.S. Grundtvigs indsats.
Fondet kan i overensstemmelse med Grundtvigs tanker derudover støtte formål, der i almindelighed er “til folkegavn”.

§ 3. Fondets kapital
Fondets formue udgøres af midler tilvejebragt gennem offentlige bevillinger samt ved indsamlinger og gaver.
Kapitalen skal stedse være anbragt efter Justitsministeriets regler om anbringelse af midler, der tilhører legater m.v. under offentligt tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 332 af 16. september 1966 som ændret ved bekendtgørelse af 24. Juli 1972.
Fondets kapital skal bevares urørt, og dets realværdi kan søges opretholdt ved årlige henlæggelser på indtil 15% af nettooverskuddet.
Fondets aktiver skal lyde på fondets navn og noteres som tilhørende dette. Aktiver eller de indskrivningsbeviser, hvorpå de optages, skal forsynes med Undervisningsministeriets prohibitivpåtegning, med mindre aktiverne indlægges i depot i en forvaltningsafdeling, der er godkendt i medfør af arvelovens § 61.
Fondets afkast anvendes i overensstemmelse med det i § 2 anførte formål.

§ 4. Fondets regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1/1-1982 til 31/12-1982.
Revision af regnskabet sker ved en af styrelse valgt og af Undervisningsministeriet godkendt statsautoriseret revisor. Revisor kan ikke afskediges uden Undervisningsministeriets godkendelse.
Årsregnskabet med revisors påtegnede bemærkninger og styrelsens underskrift indsendes til Undervisningsministeriet hvert år inden d. 1/4.
Undervisningsministeriet kan – hvis det skønnes fornødent – udpege en revisor, som skal foretage en kritisk revision, og fastsætte et gebyr herfor, som tilfalder statskassen.
Undervisningsministeriet deciderer regnskabet.

§ 5. Fondets styrelse
Fondets styrelse består af 6 medlemmer, der udpeges for fem år ad gangen.
Styrelsen vælges således:
1) Kirkeligt Samfund – 1 repræsentant,
2) Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder – 1 repræsentant,
3) Dansk Friskoleforening – 1 repræsentant,
4) Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark – 1 repræsentant,
5) Foreningen af frie Ungdoms – og Efterskoler – 1 repræsentant,
6) Grundtvig-Salskabet – 1 repræsentant.

For medlemmer af styrelsen gælder følgende retningslinier:
a) Styrelsens medlemmer fratræder senest med udgangen af den måned, hvori de fylder 7o år.
b) Undervisningsministeriet kan afsætte et styrelsesmedlem, som er kommet ud af rådighed over sit bo, ikke har ført retskaffen vandel, har gjort sig skyldig i en strafbar handling, som begrunder nærliggende fare for misbrug af hvervet, har forsømt sine pligter som styrelsesmedlem, eller som i øvrigt har vist sig uegnet til hvervet.
Fondets styrelse fastsætter bestemmelser for fordelingen af de disponible midler, herunder antallet af tilskud, understøttelser m.v., disses størrelse, alt således at fondets formål opfyldes.
Afgørelser i fondets styrelse træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Fondets styrelse fastsætter selv sin forretningsorden.
Det påhviler styrelsen at føre en protokol for fondet. I protokollen indføres fundatsen med den kongelige konfirmation samt alle oplysninger og afgørelser af blivende betydning for fondet.
Styrelsens medlemmer modtager intet vederlag, men der kan med Undervisningsministeriets tilladelse fastsættes et beløb til afholdelse af administrationsomkostninger, og udgifter afholdt i forbindelse med møder, rejser og lignende.

§ 6. Tilskud, understøttelse m.v.
Tilskud, understøttelser m.v. uddeles hvert år på N.F.S.Grundtvigs fødselsdag den 8. september. Såfremt der et år ikke findes muligheder for at uddele legatet, kan renterne overføres til uddeling næste år.
Spørgsmål om adgang til at oppebære tilskud, understøttelse m.v., kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres af styrelsen.
Tilskud, understøttelse m.v. tilkommer modtageren som særeje og kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditorforfølgning.
Bekendtgørelse om uddeling af midler fra legatet kan finde sted i et eller flere dagblade efter styrelsens beslutning.

§ 7. Ændringer i fundatsen
Ændringer i denne fundats, på hvilken der søges indhentet kongelig konfirmation, kan foretages af Undervisningsministeriet og Justitsministeriet efter indstilling fra fondets styrelse.
§ 8. Ved en eventuel ophævelse af fondet vil restformuen være at uddele til de i § 2 nævnte formål.

København, d. 4/12-1981
Sign. Sign.
(Sv.Erik Bjerre) (Frede Bording)

Sign. Sign.
(K.E. Bugge) (Povl Kiilerich)
Sign.
(Vilhelm Nielsen)

[§5 første afsnit er det i dag gældende. Det er vedtaget den 27. maj 1999 og underskrevet af:

Erik Balslev-Clausen, Bjørn Krab-Johansen, Anna Skriver, Thor West Nielsen, Arne Kristiansen og Erik Jakob Petersen.]